Fotografering

Notera att Nordsken kommer att dokumenteras.
Fotografering och videofilmning kommer att ske under eventet. Insamlat media är framförallt av redaktionell natur (artiklar till radio, TV, tidningar, trycksaker och webb) men vissa bilder och filmsnuttar kan komma att användas i reklam för Nordsken.

Baserat på ovannämnda information ger jag som deltagare mitt uttryckliga medgivande att bli filmad och fotograferad och arrangörerna använder fotografier och/eller filmer med mig i bild i alla typer av publikationer, sändningar eller Internet-kommunikation (inklusive sociala medier) över hela världen.

Please be informed that Nordsken will be documented.
Photographs and video clips will be taken during the event. The collected media is primarily of an editorial nature (articles for radio, TV, papers, printed matter and web) but some pictures and film clips may be used in advertising for Nordsken.

Based on the aforementioned information, I as a participant give my explicit consent to be filmed and photographed, and the organizers to use the photographs and/or films bearing my image in all types of publications, in any form of televisual broadcasting or Internet based communication (including social media) worldwide.