En gång för längesen ..

En gång för längesen ..

Det har gått 10 år sedan Nordskens första invigning. Nordsken har inte bara vuxit i Skellefteå utan är idag även känt runt om i världen. Men hur startade allting? Och vart kommer vi landa? Vi har haft en intervju med Dick Hellman som har tagit oss tillbaka i tiden. Dick förklarar att historien bygger på människor som har ett stort gemensamt intresse och som gärna jobbar med att bidra till samhället och inte minst Skellefteå. Eldsjäl är ett ord som används ofta. 

Vår berättelse börjar några år innan första Nordsken tar plats. Året är 2007 då Johan Linder med sin lillebror samt några kompisar sitter och spelar rollspel. De startade en förening som hette Gimlis Galningar för att kunna finansiera resor till Gothcon som de gärna ville gå på. När föreningen väl hade startats så fick Johan en vision om att arrangera ett event. Johan har ingen aning vid tillfället hur mycket större hans vision skulle bli. På den tiden så bestämde man sig att eventet skulle kallas Burlicon. Namnet är mixat med samhället Burliden där Johan och hans bror växte upp och con från konvent. Under denna tid så var grunden för Burlicon LAN och brädspel. Träffen skedde på en gammal skola ute i skogen. År 2010 anslöt sig Dick Hellman och sin fru Lenita. Redan året därpå hade man hyrt in en kiosk och butiken Legend Spelbutik.

Burlicon fortsatte att växa och tillsammans med sina partners så såg man nu potential till att bli ännu större. Johan Linder hade en ambition till att bygga något stort för Skellefteåbor och tillsammans med sina partners så började detta nu ta fart. Samtidigt runt 2011 så gick Dreamhack ut med att de inte skulle fortsätta med sin satsning i Skellefteå. De hade haft event på plats några få gånger men valde att inte fortsätta. Detta påverkade inte bara alla ungdomar som längtat och ville LAN:a, utan även eldsjälar som fanns runt Skellefteå. Gimlis galningar började arbeta ihop med 2 andra föreningar och år 2011 började de planera för sitt första Nordsken. Något av det första man började fundera på var vilket namn de skulle gå under. Deras vision var att ha ett LAN men samtidigt ha ett typ av crossover-event med brädspel, figurspel, föreläsare, författare och mycket mer. Nördiga saker helt enkelt. Man ville samtidigt i sitt namn peka lite på norrland. Det landade på Nördsken som sen med lite ordlek blev Nordsken.  På detta sätt fick man in norden, norrsken och Skellefteå i namnet. Burlicon pågick fortfarande 2 gånger per år vid denna tidpunkt och skulle fortsätta göra det ett litet tag till.

Nordsken ville som sagt ha en stor samling av nördar på ett och samma ställe. Platsen för Nordsken blev Scandic inne i stan. Det blev en stor succé med ca 800 besökare.  De hade lyckats hitta ca 25 fantastiska människor som ville jobba som Crew. Tillsammans var det ca 35 personer som såg till att Nordsken skulle rulla. Grundarna insåg att detta var början på något fantastiskt och redan nästa år så var det 200 unika besökare till. Deras mål vid detta tillfället var att skapa en plats för Skellefteåbor att hänga på samt träffa människor med gemensamt intresse. Det var även spännande för Skellefteå då det livades upp. Trots att det fortfarande var rätt tidigt i “internetåldern” så hade Nordsken väldigt bra uppkoppling. Detta gjorde det också extra roligt för alla ungdomar som kom för att LAN:a. Det var ett bra ställe att ha Nordsken på. Lagom stort och besökare kunde gå direkt från hotellet till eventet. Det fanns inte så många andra större lokalen. Arenan fanns förvisso men vid denna tidpunkt så vågade man inte ens drömma om det.

Nordsken fortsatte på Scandic fram till år 2016 då grundarna tog ett beslut att flytta till Skellefteå Kraft Arena. Men alla var inte helt övertygade. Detta på grund av att Nordsken funkade väldigt bra nere på Scandic och det var nära tillgång till både restaurang och hotell. Dock så tar deras lokaler endast 2000 personer. Majoriteten tyckte att de skulle flytta till Arenan och så blev det. Det fanns risker som de var medvetna om. Det krävs mer jobb samt att de måste få minst 5000 besökare för att flytten ska kunna löna sig. Hur ska de kunna gå från ca 1500 besökare till minst 500  besökare? Dick och gänget fick sätta i några extra växlar och jobbade stenhårt med marknadsföring och häftigt innehåll för Nordsken. Det slutade med att det var 6500 unika besökare år 2016.

Det var en stor ekonomisk risk men det gick tillslut hela vägen. Därefter växte Nordsken för varje år. Fler besökare, fler utställare och fler aktiviteter. Senaste Nordsken var 2019 då det var 9600 unika besökare och ca 200 i crew. Allt flöt på oerhört bra. Sen kom pandemin. 

Det blev en tuff period för oss alla. Det blev en utmaning att stötta, peppa och engagera nyckelpersonerna i crew utan att träffas. Samtidigt så har de fått lite extra tid till att reflektera kring tidigare år samt förbereda för 2022. Men nu är vi redo att fortsätta vår stora resa. Dick tror på stort inför Nordsken 2022:

“Inte nog med att besökare har sett fram emot Nordsken, vi kommer även ha många fantastiska gäster och häftiga aktiviteter. Nordsken 2022 kommer att bli det bästa någonsin“

Dick Hellman, Co-founder Nordsken 

Från en grupp med ungdomar som älskade att spela rollspel till en arena som fylls av tusentals människor. Nordsken blev drömmen som ingen vågade drömma. Ingen förutom några få eldsjälar. Tillsammans med er så ska vi göra nästa Nordsken det bästa någonsin.

Eldsjälarna har saknat er. Vi hoppas att ni är redo för 2022.

**ENGLISH**

Once upon a time ..

It’s been 10 years since Nordsken opened the doors for the first time. Nordsken have not only grown in Skellefteå but are today also known around the world. But how did it all start? And where is it going? We talked with one of the board members, Dick Hellman. Dick explains that the story is based on people who have a great common interest and who are happy to work and contribute to society. Firesoul is a word that is often used.

Our story begins a few years before the first Nordsken takes place. The year is 2007 when Johan Linder with his little brother and some friends played role-playing games. They started a community called Gimlis Galningar to be able to finance trips to Gothcon.. Once the community started, Johan got a vision to arrange an event. Johan has no idea at the time how much bigger his vision would be. At that time, it was decided that the event would be called Burlicon. The name is mixed with the community “Burliden” where Johan and his brother grew up and “con” from convention. The basis of Burlicon was LAN and board games. Burlicon took place at an old school out in the woods. In 2010, Dick Hellman and his wife Lenita joined. Burlicon slowly started to grow bigger. The following year, a kiosk and the Legend Spelbutik store had been rented.

Burlicon continued to grow and together with its partners, they now saw the potential to become even bigger. Johan Linder had an ambition to build something big for Skellefteå residents and together with his partners, this dream would take place. At the same time around 2011, Dreamhack announced that they would not continue with their investment in Skellefteå. They had had events in Skellefteå a few times but chose not to continue. This affected not only all young people who wanted the LAN, but also enthusiasts who were around Skellefteå. Gimlis galningar started working together with 2 other communities and in 2011 they started planning for their first Nordsken. One of the first things that needed to be sorted was what name they would go by. Their vision was to have a LAN but at the same time have a type of crossover event with board games, figure games, lecturers, writers and much more. Geeky things basically. At the same time, they wanted to point to Norrland in their name. It landed on Nördsken, which later became Nordsken with a bit of pun. In this way, the Nordic countries, the Northern Lights and Skellefteå were included in the name. Burlicon was still running twice a year at this time and would continue to do so for a little while.

Nordsken wanted a large collection of nerds in one place. The first Nordsken took place in Hotel Scandic. It was a great success with about 800 visitors. They had managed to find about 25 amazing people who wanted to work as a Crew. Together, there were about 35 people who made sure that Nordsken would roll. The founders realized that this was the beginning of something fantastic. Next Nordsken they had about 200 more unique visitors than the last time. Their goal at this time was to create a place for Skellefteå residents to hang out and meet people with a common interest. Even though it was still quite early in the “internet age”, Nordsken had a very good connection. This also made it extra fun for all the young people who came to LAN. It was a good place to arrange Nordsken. It was big enough and visitors could walk directly from the hotel to the event. But there were not many other larger rooms. The only place that could take more people was Kraft Arena., but at this time they did not even dare to dream about it.

Nordsken continued at Scandic until 2016 when the board decided to move to Skellefteå Kraft Arena. But not everyone was convinced. Just because Nordsken worked very well at Scandic and there was close access to both restaurant and hotel. However, they could only take 2000 people. The majority of the board thought they should move to the Arena and so they did. It was a bit risky. More work hours are required and they must have at least 5,000 visitors for the move to be worthwhile. How should they be able to go from about 1500 visitors to at least 500 visitors? Dick and the gang got to put in a few extra gears and worked really hard with marketing and amazing content for Nordsken. It ended up being 6,500 unique visitors in 2016.

It was a big financial risk but it eventually went all the way. Thereafter, Nordsken grew bgiger every year. More visitors, more exhibitors and more activities. The last Nordsken was in 2019 when there were 9600 unique visitors and about 200 in crew. Everything flowed incredibly well. Then the pandemic came. 

It was a tough period for all of us. It became a challenge to support and engage the key people in the crew without meetings. At the same time, they have been given a little extra time to reflect on previous years and prepare for 2022. But now we are ready to continue our amazing journey. Dick believes in big things for Nordsken 2022:

Not only have visitors been looking forward to Nordsken, we will also have many fantastic guests and cool activities. Nordsken 2022 will be the best ever

– Dick Hellman, Co-founder Nordsken

From a group of young people who loved to play role-playing games to an arena filled with thousands of people. Nordsken became the dream that no one dared to dream. No one except a firesouls. Together with you, we will make the next Nordsken the best one ever.

The firesouls have missed you. We hope you are ready for 2022.