Ett gratis Nordsken – på SARA kulturhus! 

Ett gratis Nordsken – på SARA kulturhus! 

ENGLISH BELOW.
Spelfestivalen Nordsken har i drygt tio år arrangerats i Skellefteå under Kristi Himmelsfärdshelgen. De första åren hölls evenemanget i källarplan på Scandic Hotel och med start 2017 flyttade allt upp till betydligt större ytor i Skellefteå Kraft Arena.
I år blir det återigen ett byte av lokal – och dessutom på ett helt nytt datum. 

Då stadens alla hotellrum och hela Vitbergsområdet, inklusive Skellefteå Kraft Arena, under Kristi Himmelsfärdshelgen i år bokats av orienteringstävlingen 10MILA så tvingades Nordsken att hitta både ny lokal och nytt datum.

Den ideella föreningen Nordskens styrelse kan med detta pressmeddelande äntligen berätta om tre spännande nyheter om årets Nordsken:

GRATIS – för att göra Nordsken ännu mer inkluderande och välkomnande kommer årets event att vara helt gratis. Med detta hoppas vi kunna nå helt nya målgrupper, samtidigt som vi ger vår huvudsakliga målgrupp, barnfamiljerna, en välbehövlig ekonomisk avlastning i dessa tuffa tider. Vi är väldigt stolta att kunna erbjuda ett hållbart event med extremt låga trösklar som med riktad reklam på engelska kanske även kan locka en mängd nytillkomna Skelleftebor?

SARA KULTURHUS – vi flyttar eventet ner till Skellefteå centrum och låter Sara stå värd för populärkultur i alla dess former. Detta gör visserligen att eventet blir mindre till ytan – men även att de fantastiska lokalerna ger oss helt andra möjligheter att bjuda på en oförglömlig upplevelse för hela familjen. Årets tema blir “Nordiska sagor” – vilket vi hoppas kunna återspegla i alltifrån spännande utsmyckning till kreativa konstutställningar. Vi tittar även på möjligheterna att låta eventet, via tält, växa ut över Guldtorget.

MELLANDAGARNA – inspirerade av bland annat Vinterspelen i Malmö (som Nordsken två gånger har hjälpt till att arrangera) har vi valt att förlägga årets Nordsken till 28-29 december. Ett tvådagars event på jullovet (öppet 10:00-19:00, plus samarbete med restaurang Mandel som håller spelpub kvällstid) hjälper oss att tillsammans med centrumhandeln bygga ett starkt paket för tillresta från hela regionen – med gratisaktiviteter för hela familjen, kryddat med upplevelser och inte minst en pågående mellandagsrea…

“Det är viktigt för oss att göra ett hållbart event där både besökare och alla vi som jobbar gratis med detta har kul på Nordsken. Att korta ned eventet till två dagar gör att både kostnader och arbetsbelastning hamnar på en nivå som vi mäktar med. På så sätt får vår ideella förening bättre förutsättningar att skapa en fantastisk upplevelse.” – Linn-Marie Edlund, ordförande Nordskens Vänner.

“Vi hoppas även i år att locka uppemot 10.000 unika besökare och att vi genom att denna gång dra dessa till stadens centrum ska kunna ge handel, hotell och restauranger ett lyft.” – Magnus Johansson.

“Vi kommer att jobba stenhårt för att ge både nya och gamla besökare ett Nordsken de kan minnas länge. Att göra eventet gratis gör att vi hoppas att fler upptäcker Nordsken och kanske att vi hittar fler som vill vara med och bidra till kommande event.” – Linn-Marie Edlund, ordförande Nordskens Vänner.

Fakta: Nordsken är norra Skandinaviens största festival inom spel, kultur och kreativitet.
Eventet har de senaste åren arrangerats på Skellefteå Kraft Arena. Dit har varje år drygt 10.000 unika besökare från hela Norden lockats för att ta del av allt festivalen erbjuder i form av litteratur, serier, konst, e-sport, brädspel, arkadspel, loppis, mässa och föreläsningar.

Sara kulturhus, en av världens högsta träbyggnader och Skellefteås nya mötesplats för konserter, föreställningar, möten, utställningar, evenemang och kongresser. Sara kulturhus byggs för ständig förvandling med stora, öppna ytor som inspirerar till möten mellan människor i en välkomnande miljö.

För mer information:
Johan Linder
Säljansvarig
johan@nordsken.se
076-823 34 60

Bilder från tidigare Nordsken samt logo finns på https://nordsken.se/press


Enjoy Nordsken with no admission fee – At Sara kulturhus!

Nordsken has been organized in Skellefteå during Kristi Himmelsfärdshelgen for just over ten years.

In the first years, the event was held in the basement of the Scandic Hotel, and starting in 2017, everything moved up to significantly larger areas in Skellefteå Kraft Arena. This year there will once again be a change of venue – and also on a completely new date.

All the city’s hotel rooms and the entire Vitberg area, including Skellefteå Kraft Arena were booked by the orienteering competition 10MILA, Nordsken was forced to find both a new venue and a new date. With this press release, the non-profit association Nordsken’s board can finally tell you about three exciting news about this year’s Nordsken:

No entry-free: No need to buy tickets, because Nordsken will be free for everyone this year!
Sara Kulturhus: Our new localization for 2023. This means that we have less room – but also that the fantastic premises give us completely different opportunities to offer an unforgettable experience for the whole family.
The date, 27-28 December: Or “mellandagarna” as we say in Swedish.

“It is important for us to make a sustainable event where everyone has a good time, both visitors and people who are working with the event. Shortening the event to two days means that both costs and workload end up at a level we can handle. In this way, our non-profit association gets better conditions to create a fantastic experience.” – Linn-Marie Edlund, chairman Nordskens Vänner.
“This year we hope to attract upwards of 10,000 unique visitors and that by drawing them to the city center this time, we will be able to give hotels and restaurants a boost.” – Magnus Johansson.

“We will work hard to give both new and old visitors a Nordsken they can remember for a long time. By making the event free, we hope that more people will discover Nordsken and perhaps that we will find more people who want to participate and contribute to future events.” – Linn-Marie Edlund, chairman Nordskens Vänner.

Fact about Nordsken: Nordsken is Scandinavia’s largest festival in games, culture and creativity. In recent years, the event has been arranged at Skellefteå Kraft Arena. Each year roughly 10,000 unique visitors from all over the Nordics have been attracted there to take part in everything the festival has to offer in the form of literature, comics, art, e-sports, board games, arcade games, flea markets, fairs and lectures.

Sara cultural center, one of the world’s tallest wooden buildings and Skellefteå’s new meeting place for concerts, performances, meetings, exhibitions, events and congresses. Sara cultural center is built for constant transformation with large, open spaces that inspire meetings between people in a welcoming environment.

For more info:
Johan Linder
Sales representative
johan@nordsken.se
076-823 34 60